Prevádzkový Poriadok

Prevádzkový poriadok Stála športová strelnica na 50m „Bánov“


Umiestnenie strelnice:

Kombinovaná strelnica na 50m s využitím streľby na 25m a menej sa nachádza vo východnom intraviláne obce Bánov, pri starom koryte rieky Nitra, na parcele č. 137/2. Prístup je po miestnych cestných komunikáciach smerom k športovému areálu. Najlepšie odbočením vľavo z hlavnej cesty na Nové Zámky a potom prechodom cez mostík.

Majiteľom nehnutelnosti je obec Bánov, ktorá je aj prevádzkovateľom strelnice.

Správca (správcovia) strelnice sú zapísaní na príslušnom policajnom útvare. Ich zoznam je prílohou tohto prevádzkového poriadku.

Riadiaci streľby sa pri výcviku môže určovať aj z radov strelcov. Výcvik v streľbe môžu vykonávať aj osoby bez príslušného oprávnenia resp. Bez zbrojného preukazu jedine pod vedením zodpovednej osoby – inštruktora. Riadiaci a inštruktor streľby musia spĺňať kvalifikačné predpoklady a záruky k bezpečnej prevádzke strelnice. Správcom strelnice, riadiacim streľby a inštruktorom streľby môže byť fyzická osoba staršia ako 25 rokov, ktorá je najmenej tri roky držiteľom zbrojného preukazu niektorej zo skupín A,B,C,D, E. Pri výcviku ozbrojených zložiek je riadiacim streľby inštruktor, ktorý zodpovedá za bezpečné vykonanie stanovených streleckých situácii.

Prevádzka strelnice


Prevádzkovať strelnicu je povolené nasledovne:

Pre malokalibrové zbrane:

• denne od 8,00 hod. do zotmenia,

Pre velkorážne zbrane:

• Pre krátke palné zbrane (pištole a revolvery) do kalibru 357 Magnum (9 mm): v stredu od 8,00 hod. do zotmenia a v sobotu od 8,00 hod. do 12,00 hod.


Prevádzkovateľ a v jeho mene poučený organizátor (riadiaci streľby, inštruktor) je povinný počas celej doby streľby zabezpečiť:

Vyvesenie červenej zástavy o rozmeroch 50 cm x 50cm na viditeľných miestach, vizuálne monitorovanie výstrelného priestoru , zvlášť pri streľbách mimo palebnej čiary, dodržievanie bezpečnostných podmienok stanovených v znaleckom posudku a v tomto prevádzkovom poriadku, je zakázané prevádzkovať strelnicu za zníženej viditeľnosti!

Pri výcviku členov SAPS (slovenskej asociácie praktickej streľby) a príslušníkov ozbrojených zložiek pri streľbe mimo palebnej čiary, sa môže využívať priestor predovšetkým vľavo pred záchytným valom. Podmienkou je dodržanie krajných smerov streľby do priestoru záchytného valu! Za stavbu streleckých situácii podľa prísluušných osnov (stanov) zodpovedá inštruktor resp. riadiaci streľby.

Prevádzkový poriadok overil dňa 26.augusta 2008 súdný znalec Ing. Ján Zemeník