Stanovy Združenia

Hlava  1

Názov a sídlo združenia.

 • Názov združenia je:  Športovo strelecký klub Bánov   (ďalej  iba ŠSK).
 • Sídlo združenia: Bánov, Mlynská ul. 18, PSČ  941 01.
 • Združenie je právnická osoba založená v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združovaní v znení neskorších predpisov, je subjektom nadobúdajúcim práva a povinnosti v plnej miere.
 • Združenie je základným článkom Slovenského streleckého zväzu (ďalej iba SSZ).


Hlava  2

 Cieľ a poslanie združenia.

 • Cieľom ŠSK je vykonávať činnosť v záujme podpory rozvoja streleckého športu v mieste sídla klubu pre dospelých, mládež a deti.
 • Pre naplnenie vyššie uvedeného cieľa združuje fyzické osoby, mládež a deti, zastrešuje športových strelcov a ostatných záujemcov o športovú streľbu napomáha vyhľadávať a vychovávať talenty športovej streľby v mieste sídla a blízkom okolí.
 • Združenie spolupracuje s obdobnými združeniami v Slovenskej republike i v zahraničí.
 • Riadi činnosť a v spolupráci s orgánmi SSZ organizuje podujatia a akcie zamerané na športovú streľbu v mieste sídla a jeho okolí.
 • Vytvára materiálno-technické podmienky na výber, výchovu a odborný rast záujemcov o športovú streľbu podľa možností klubu.
 1. Organizuje strelecké podujatia a akcie zamerané na športovú streľbu.
 2. Získané finančné prostriedky a príspevky využíva výlučne na činnosť klubu, na zabezpečenie plnenia cieľov a poslania klubu.


Hlava  3

Členstvo v združení, práva a povinnosti, pozastavenie a zánik členstva, disciplinárne konanie.

Členstvo:

 • Členstvo v združení je dobrovoľné.
 • Členom sa môže stať každá fyzická osoba ktorá má právnu spôsobilosť, alebo ktorá je mladšia ako 18 rokov so súhlasom svojho zákonného zástupcu, ktorý súhlas musí byť pripojený k prihláške o členstvo, súhlasí so stanovami  ŠSK a SSZ a prejaví ochotu podieľať sa na napĺňaní ich cieľov.
 • O prijatí za člena združenia rozhoduje výbor ŠSK a to na základe žiadosti a písomného súhlasu žiadateľa o členstvo so stanovami združenia.
 • Členom v združení sa môže stať opätovne i osoba, ktorej v minulosti zaniklo členstvo z dôvodu jej dobrovoľného vystúpenia, automatického zániku členstva alebo zrušenia členstva, a to až po opätovnom rozhodnutí výboru ŠSK na základe podanej žiadosti alebo písomného súhlasu žiadateľa o členstvo, ako i písomného potvrdenia od pokladníka združenia, že od doby ukončenia členstva v klube má dorovnané všetky klubové príspevky alebo nedoplatky za dobu, ktorú nebol členom v združení. Odpustenie tohto klubového príspevku alebo nedoplatku za dobu, ktorú osoba nebola členom v združení môže na návrh výboru ŠSK rozhodnúť iba členská schôdza združenia, avšak na túto osobu sa potom bude hľadieť ako na nového člena, na ktorého sa vzťahuje povinnosť platiť klubový príspevok počas prvých piatich rokov vo výške päťnásobku základného klubového príspevku.
 1.  Práva člena:
 • Zúčastňovať sa členskej schôdze, byť informovaný o činnosti združenia.
 • Podieľať sa na činnosti a riadení združenia.
 • Navrhovať a voliť členov orgánov združenia – iba členovia starší ako 18 rokov.
 • Byť navrhovaný a volený do orgánov združenia – iba členovia starší ako 18 rokov.
 • Predkladať výboru návrhy na využívanie prostriedkov združenia, návrhy na organizovanie akcií a podujatí a návrhy súvisiace s činnosťou združenia.
 • Zúčastňovať sa akcií organizovaných združením.
 • Používať zariadenia a materiálnu základňu, ktoré sú v užívaní alebo sú majetkom ŠSK.
 • Podieľať sa na výhodách vyplývajúcich z členstva v ŠSK, nosiť označenie člena ŠSK, vyznamenania a tituly získané v súvislosti s činnosťou v ŠSK alebo SSZ.
 • Po zaplatení členského príspevku ŠSK alebo i členského SSZ má člen právo zúčastňovať sa akcií riadených orgánmi ŠSK alebo SSZ.
 1. Povinnosti člena
 • V určenom termíne zaplatiť stanovené klubové príspevky  ŠSK Bánov a členské SSZ ak je i jeho členom.
 • Člen ŠSK je povinný platiť klubový príspevok počas prvých piatich rokov vo výške päťnásobku základného klubového príspevku.
 • Výšku základného klubového príspevku schvaľuje členská schôdza.
 • Aktívne a iniciatívne sa zaujímať o dianie v združení a o problematiku spojenú so streleckým športom.
 • Podieľať sa na príprave, zabezpečení a organizácii podujatí organizovaných ŠSK.
 • Podľa svojich možností prispievať svojim pôsobením, autoritou a činnosťou k napĺňaniu cieľov združenia, propagovať združenie a získavať sponzorov v tuzemsku i v zahraničí.
 • Dodržiavať stanovy ŠSK ako i SSZ, ostatné smernice a predpisy súvisiace so streľbou a s ňou súvisiacou činnosťou.
 • Chrániť, zveľaďovať a rozširovať majetok združenia.
 • Rešpektovať nariadenia, rozhodnutia a pokyny orgánov združenia.

 

 1. Pozastavenie členstva.
 • Ak člen združenia nezaplatí klubový príspevok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka, jeho členstvo alebo výkon zastávanej funkcie v ŠSK sa pozastavuje do doby, kým klubový príspevok alebo nedoplatok nedorovná, avšak najviac na dobu jedného roka.
 • Počas pozastaveného členstva stráca člen klubu určité práva a výhody poskytujúce ŠSK, a to najmä bezodplatné užívanie majetku, vybavenia a zariadenie klubu, vrátane poskytnutého alebo zapožičaného streleckého vybavenia, až do doby, kedy si nevyrovná úhradu príslušného klubového príspevku alebo jeho nedoplatku. Uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na hlasovacie právo ktoré je zaručené.
 • Ak takýto člen ktorému bolo pre neuhradené klubové príspevky obmedzené právo člena klubu, pozastavením členstva v klube alebo v zastávanej funkcii klubu, a tento neprejaví dostatočný záujem o pokračovanie členstva tým, že ani do jedného roka od dňa pozastavenia členstva tento zameškaný klubový príspevok neuhradí, bude jeho členstvo  v ŠSK automaticky ukončené bez predchádzajúceho návrhu výboru ŠSK alebo rozhodnutia členskej  schôdze ŠSK o jeho zániku členstva v združení.

 

 1. Zánik členstva v združení.
 • Vystúpením člena zo združenia na základe jeho dobrovoľného rozhodnutia, ktoré oznámi písomne výboru ŠSK alebo ústne aspoň dvom členom výboru ŠSK, ktorí o tom spravia vhodný záznam pre potreby evidencie členov klubu.
 • Vylúčením člena zo združenia, o ktorom rozhoduje členská schôdza na základe návrhu výboru združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov.
 • Automatickým zánikom členstva, ktorému predchádzalo pozastavenie členstva v klube, a to najmä pre márne uplynutie lehoty jeden rok na úhradu klubového príspevku alebo jeho nedoplatku.
 • Na automatický zánik členstva nie je potrebný návrh výboru ŠSK alebo hlasovanie členskej schôdze ŠSK o takomto postupe ukončenia členstva v klube.
 • Zrušením členstva v združení o ktorom rozhoduje členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných na členskej schôdzi na základe návrhu výboru klubu.
 • Členská schôdza je povinná prerokovať návrh na zrušenie členstva najneskôr do jedného mesiaca od podania návrhu okrem automatického zániku členstva.
 • Výbor môže podať návrh na zrušenie členstva v klube členskej schôdzi i v prípade závažného neplnenia členských povinností, trvalým nezáujmom o prácu a činnosť v klube, hanlivým a neúctivým spávaním k ostatným členom klubu, úmyselným znefunkčnením alebo zničením majetku alebo zariadenia klubu.
 • Výbor môže taktiež podať návrh na vylúčenie člena združenia aj v prípade mimoriadne závažného porušenia záujmov klubu, dobrého mena klubu, závažného porušenia povinností člena klubu najmä nedodržaním pokynov a predpisov pri výkone streleckej činnosti.
 • Úmrtím člena, členstvo v klube zaniká dňom úmrtia.
 • Členstvo v klube zaniká tiež dňom zániku združenia.
 • Zánik členstva v združení nemá za následok zánik prípadného nároku na náhradu škody spôsobenej združeniu jeho členom.
 • Na základe zákona bude rozhodnutie o zániku členstva do 7 dní dané na vedomie PZ SR.

 

 1.   Disciplinárne konanie.
 • Za porušenie stanov združenia, neplnenie členských povinností, za hrubú  nedisciplinovanosť, znevažovanie mena ŠSK, za nedodržiavanie bezpečnostných  predpisov pri zaobchádzaní so zbraňou a strelivom a podobne môže členská schôdza členovi ŠSK uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
 • Zastavenie činnosti na určitý čas.
 • Peňažný trest.
 • Odvolanie z funkcie.
 • Vylúčenie zo združenia, ktoré má za následok zrušenie členstva v ŠSK.
 • O uložení disciplinárneho opatrenia rozhoduje členská schôdza na riadnom, resp. mimoriadnom zasadnutí nadpolovičnou väčšinou hlasovov
 • Návrh na uloženie disciplinárneho opatrenia podáva  výbor ŠSK.
 • Členská schôdza je povinná rozhodnúť o návrhu  najneskôr do jedného mesiaca od  podania návrhu.


Hlava 4

Orgány združenia.

 1. Členská schôdza.
 • Je najvyšším orgánom združenia.
 • Pozostáva zo všetkých členov združenia.
 • Schádza sa najmenej raz ročne.
 • V odôvodnených prípadoch a v prípadoch, kedy má rozhodovať o zrušení členstva alebo o vylúčení člena zo združenia je zvolávaná mimoriadna členská schôdza.
 • Rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia.
 • Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky.
 • Schvaľuje plán činnosti a výročnú správu.
 • Rozhoduje o vylúčení člena.
 • Volí a odvoláva predsedu združenia.
 • Volí a odvoláva členov výboru a revíznej komisie.
 • Rieši základné otázky práce a rozvoja združenia.
 • Určuje výšku klubových príspevkov pre členov združenia na ďalšie obdobie.
 • Schvaľuje rozpočet a správu o činnosti a hospodárení združenia.
 • Rozhoduje o zrušení združenia a jeho likvidácii, menuje likvidátora.
 • Podľa potreby môže rozhodnúť aj o ďalších poradných orgánoch združenia.
 • Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím právom.
 • Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina všetkých členov je predseda združenia oprávnený vyhlásiť zvolanú členskú schôdzu za neplatnú a zvolať novú – opakovanú členskú schôdzu.
 • Na prijatie rozhodnutí je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov na členskej schôdzi.
 • Na rozhodnutie o zániku združenia je potrebný súhlas 2/3 väčšiny všetkých členov s hlasovacím právom.
 1. Opakovaná členská schôdza.
 • Opakovaná členská schôdza sa uskutoční do jednej hodiny od vyhlásenia riadnej alebo mimoriadnej členskej schôdze za neplatnú.
 • Opakovaná členská schôdza je uznášaniaschopná aj s prítomným počtom zúčastnených členov s hlasovacím právom.
 • Na prijatie rozhodnutí je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov s hlasovacím právom prítomných na opakovanej členskej schôdzi.
 • Na rozhodnutie o zániku združenia je potrebný súhlas 2/3 väčšiny členov s hlasovacím právom.

 

 1. Výbor združenia
 • Je výkonným orgánom združenia.
 • Riadi, organizuje a zabezpečuje činnosť ŠSK.
 • Má troch členov, ktorých volí členská schôdza.
 • Členovia výboru si na svojom zasadnutí zvolia pokladníka a hospodára ŠSK.
 • Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
 • Zvoláva, obsahovo pripravuje a organizačne zabezpečuje rokovanie členskej schôdze, pripravuje základné materiály pre tieto rokovania.
 • Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze, informuje o svojich rozhodnutiach ostatných členov združenia, prípadne ich prizýva na svoje zasadnutia.
 • Výbor sa schádza najmenej raz za štvrťročné obdobie, podľa potreby aj častejšie.
 • Počas volebného obdobia je možné doplniť výbor kooptáciou do 1/3.
 • Vypracováva plán činnosti združenia, ktorý predkladá na schválenie členskej schôdzi.
 • Predkladá členskej schôdzi návrh na vylúčenie a zrušenie členstva zo združenia.
 • Vypracováva správu o činnosti a hospodárení združenia, ktorú predloží na schválenie revíznej komisii a po jej schválení ju predkladá členskej schôdzi.
 • Má právo rozhodnúť o funkčnom zadelení resp. zmene vo funkciách členov výboru, okrem predsedu.
 1. Predseda združenia.
 • Je štatutárnym orgánom združenia, v mene združenia vystupuje a koná samostatne.
 • Za združenie podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému resp. napísanému svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis.
 • Predseda združenia je zároveň predsedom výboru ŠSK.
 • Zastupuje združenie navonok a koná v jeho mene pri rokovaniach s tretími osobami.
 • Za svoju prácu je zodpovedný členskej schôdzi.
 • Predsedu v čase jeho neprítomnosti dlhšej ako jeden mesiac zastupuje v plnom rozsahu člen výboru, ktorého určí členská schôdza – spravidla pokladník združenia so všetkými právami a povinnosťami.
 • • Okrem bežnej činnosti vykonáva uznesenia na členskej a výborovej schôdzi.
 1. Pokladník združenia.
 • Vedie účtovnú evidenciu, ktorú je povinný viesť riadne, včas a v zmysle platných účtovných predpisov.
 • Zodpovedá za vedenie účtovníctva združenia a vedie pokladňu združenia, zabezpečuje výber členských príspevkov.
 • Informuje výbor na pravidelnom zasadnutí o výbere príspevkov a navrhuje opatrenia pre členov, ktorí nezaplatili klubové príspevky alebo majú ich nedoplatky.
 • Zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti dlhšej ako jeden mesiac ako štatutárny orgán.

 Hospodár združenia.

 • Vedie zoznam majetku a spravuje majetok združenia.
 • Zabezpečuje riadnu starostlivosť o majetok združenia.
 • Zabezpečuje ochranu majetku združenia.
 • Dáva návrhy na nákup alebo vyradenie inventára resp. iného majetku.

 

 1. Revízna komisia.
 • Skladá sa z troch členov združenia zvolených členskou schôdzou.
 • Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
 • Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje jeho orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
 • O výsledkoch svojej činnosti informuje výbor a členskú schôdzu.
 • Kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
 • Dozerá na správnosť hospodárenia s prostriedkami združenia a na to aby sa evidovali a využívali v súlade s jeho poslaním a všeobecne platnými právnymi predpismi.


Hlava  5

Zásady hospodárenia združenia

 • Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným  majetkom vlastným alebo prenajatým.
 • Majetok združenia tvoria hmotné a finančné prostriedky získané z delimitácie majetku bývalého Zväzarmu.
 • Klubové príspevky od členov klubu.
 • Príspevky zo športových akcií organizovaných združením v súvislosti s jeho činnosťou.
 • Príspevky z dotácií, darov, reklám, pokút a iných zdrojov.
 • Majetok združenia, ktorý má vo vlastníctve alebo získa počas svojej činnosti zostáva jeho vlastníctvom.
 • Spôsob hospodárenia s majetkom a jeho ochrana sa riadi všeobecne záväznými predpismi a platnými rozhodnutiami orgánmi združenia.
 • Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.
 • Združenie vedie jednoduché účtovníctvo v zmysle platných právnych predpisov.
 • Združenie sústreďuje finančné prostriedky na účte vedenom vo finančnom ústave.
 • Podpisové právo k tomuto účtu má predseda združenia ako štatutárny zástupca a pokladník ŠSK, prípadne ďalší člen ŠSK, ktorého určí členská schôdza.


Hlava  6

Zánik združenia.

 • O zániku  rozhoduje členská schôdza.
 • Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov s hlasovacím právom.
 • Návrh na zánik združenia podáva výbor združenia v prípade, keď stav hospodárskych prostriedkov  združenia neumožňuje jeho ďalšiu činnosť.
 • Ak nie je možné ani opakovane z akýchkoľvek dôvodov zvolať členskú schôdzu v lehote 60 dní od rozhodnutia výboru o návrhu zániku združenia, o zániku združenia rozhoduje výbor združenia.
 • V tomto prípade výbor menuje  likvidátora združenia.
 • O zániku združenia zlúčením rozhoduje členská schôdza, aj v tomto prípade sa menuje likvidátor združenia.
 • Likvidácia majetku združenia sa vykoná v zmysle platných predpisov.
 • Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky združenia a predloží členskej schôdzi návrh na usporiadanie likvidačného zostatku.
 • V prípade, že nebude možné z akýchkoľvek dôvodov zvolať členskú schôdzu v lehote 60 dní od skončenia  likvidácie o naložení s likvidačným zostatkom rozhodne výbor združenia.
 • Zánik združenia oznámi likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra  SR.
 • Združenie môže zaniknúť tiež právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.


Hlava 7

Záverečné ustanovenie.
• Tieto stanovy nadobudli účinnosť ich schválením na členskej schôdzi .

• Schválením týchto stanov zaniká platnosť a účinnosť doterajších stanov združenia schválených členskou schôdzou  dňa 11. marca 2007.